Ngành Thuế: Cán đích với thành công toàn diện

PV.

Vượt qua những khó khăn, thách thức năm 2018, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành Thuế đã cán đích với thành công toàn diện với những điểm nhấn nổi bật như: Thu ngân sách vượt 7,2% dự toán năm; hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh… Kết quả này góp phần tô điểm thêm những gam màu tươi sáng vào bức tranh toàn cảnh tài chính - ngân sách nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hoàn thành xuất sắc công tác thuế 2018

Mặc dù, nền kinh tế năm 2018 có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức. Với sự sát sao, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương; sự nỗ lực, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp (DN), ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Thuế thực hiện năm 2018 đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán Quốc hội giao, tăng 12,3% so với năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017; thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với năm 2017.

Để thu được những kết quả nổi bật trên, Tổng cục Thuế quyết liệt chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu NSNN; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; Chú trọng đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; Tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế (NNT)... Nhờ đó, năm 2018, NNT đều chấp hành tốt việc kê khai, nộp các khoản thuế kịp thời vào NSNN. Tổng số tờ khai thuế đạt khoảng 98% tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt khoảng 95%.

Ngành Thuế: Cán đích với thành công toàn diện - Ảnh 1

Công tác quản lý nợ đọng thuế cũng được đẩy mạnh triển khai, giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế từ cấp Tổng cục cho đến từng bộ phận nhằm hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh… Năm 2018, Tổng cục Thuế đã đôn đốc thu hồi nợ đọng được khoảng 32.055 tỷ đồng, đạt khoảng 76,9% số tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018…

Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, ngành Thuế đã hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; duy trì hệ thống khai thuế qua mạng cho gần 100% số DN đang hoạt động; cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng cho hơn 98% DN; thực hiện hoàn thuế điện tử cho hơn 93% số hồ sơ hoàn thuế; Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế cho 254 DN tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII); Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã cùng các cục thuế xây dựng đề án chi tiết thành lập các chi cục thuế khu vực và phấn đấu đến hết năm 2020 giảm số chi cục thuế từ 711 xuống còn 420 chi cục thuế (giảm 291 chi cục thuế). Năm 2018, cơ quan Thuế đã triển khai thí điểm tại 6 Cục Thuế địa phương gồm: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Cà Mau với việc hợp nhất 34 chi cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực (giảm 18 chi cục thuế). Tính đến ngày 31/12/2018, bộ máy toàn ngành Thuế còn 17 vụ/đơn vị và 3 ban với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng).

Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá

Năm 2019, ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN là 1.168.100 tỷ đồng. Với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tổng cục Thuế phấn đấu thu NSNN vượt 5% dự toán được giao.

Ngành Thuế: Cán đích với thành công toàn diện - Ảnh 2

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Theo đó, tập trung hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN; Tăng cường các biện pháp chống thất thu; Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đạt tối thiếu 19% số DN đang hoạt động; Đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đọng thuế để giảm tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu NSNN xuống dưới 5%.

Thứ hai, đẩy mạnh tiến trình thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; Đẩy lùi tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tài liệu tham khảo:
1. Tổng cục Thuế (2019), Báo cáo tổng kết công tác thu thuế năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
2. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019;
3. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;
4. Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.