VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ địa phương giải ngân khoảng 54.000 tỷ đồng từ các nhà tài trợ quốc tế

Phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân khoảng 54.000 tỷ đồng của các nhà tài trợ quốc tế. Nguồn: internet

Hỗ trợ địa phương giải ngân khoảng 54.000 tỷ đồng từ các nhà tài trợ quốc tế

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được đưa ra trong Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 thông qua Quyết định số 1162/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn trong lĩnh vực giao thông vận tải

Bổ sung 6.976 tỷ đồng vốn ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020

Xây dựng dự toán chi đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Theo đó, Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân phần vốn nước ngoài (khoảng 54.000 tỷ đồng) của các nhà tài trợ quốc tế.
Bên cạnh đó, tiếp tục bổ sung khoảng 6.976 tỷ đồng vốn đối ứng để thực hiện hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thực sự quan trọng được ký kết hiệp định tài trợ; các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3.024 tỷ đồng vốn đối ứng.

Theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg, Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 sẽ góp phần giúp triển khai thực hiện các dự án ODA do địa phương quản lý bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả; Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA từ ngân sách trung ương cho những địa phương nghèo, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, giúp triển khai, thực hiện các nội dung dự án theo đúng Thỏa thuận được ký kết hoặc Hiệp định tài trợ, phù hợp với định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA của Chính phủ; Thực hiện hiệu quả việc sử dụng, quản lý nguồn vốn ODA giai đoạn 2016 - 2020...


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM