Người dân tộc thiểu số xã nông thôn mới có được giảm tiền sử dụng đất?

PV. (Tổng hợp)

Việc địa bàn cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới không liên quan đến các quy định về địa bàn áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trước vướng mắc của ông Hoàng Minh Ngọc (Gia Lai) về việc những hộ gia đình dân tộc Nùng thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới thì có được giảm 50% tiền sử dụng đất, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định rõ các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, gồm: Việc miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.
Cũng theo quy định này, việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; Công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.
Đồng thời, việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong khi việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.
UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết, theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, để được miễn tiền sử dụng đất thì hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số (không phân biệt dân tộc bản xứ hay không bản xứ) khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được miễn, giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở nếu có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc địa bàn cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới không liên quan đến các quy định về địa bàn áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.