Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hà Nội), một số cán bộ của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng từ ngày 1/7/2013 nhưng khi về nghỉ hưu từ ngày 1/9/2013 thì mức lương hưu vẫn chỉ được tính theo mức lương cơ sở 1.050.000 đồng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về tiền lương quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì từ ngày 1/5/2013 các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tự xây dựng thang lương, bảng lương để trả lương cho người lao động. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách BHXH (căn cứ thu BHXH và tính hưởng BHXH), trong đó có cách tính lương hưu đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước từ ngày 1/5/2013 trở đi (trước đó hưởng lương theo hệ số do Nhà nước quy định) và nhất là từ ngày 1/7/2013 trở đi (có tăng tiền lương cơ sở đối với khu vực hành chính, sự nghiệp từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng).

Nội dung về vấn đề  này có liên quan đến quy định pháp luật, nên các cơ quan có thẩm quyền đang tập trung xem xét, quy định để giải quyết.

Trong khi chưa có quy định cụ thể, để đảm bảo việc giải quyết chế độ BHXH (nhất là chế độ hưu trí) được kịp thời, Cơ quan BHXH hướng dẫn tạm thời tính mức lương hưu đối với người lao động thuộc các doanh nghiệp Nhà nước kể từ ngày 1/7/2013 theo cách tính như trước đây (tính bình quân tiền lương của một số năm cuối) nhưng theo mức lương tối thiểu cũ là 1.0500.000 đồng (do tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng thực hiện từ ngày 1/7/2013 chỉ quy định áp dụng đối với khu vực hành chính, sự nghiệp).
 
Khi có hướng dẫn cụ thể về cách tính, cơ quan BHXH sẽ căn cứ để tính lại và điều chỉnh mức hưởng theo đúng quy định kể từ ngày nghỉ hưu và thực hiện để người lao động truy lĩnh số tiền lương hưu chênh lệch giữa mức hưởng mới và mức hưởng cũ của các tháng hưởng lương hưu (nếu có).