Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng hệ thống pháp luật tài chính

PV.

Trong những năm qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính. Nhờ đó, hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng, với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong những năm qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính. Nguồn: internet
Trong những năm qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo như: Một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông tư... nhiều văn bản pháp luật tài chính đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý. Qua đó, giúp minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục triển khai thực hiện.

Đồng thời, từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phương thức này tuy có tăng áp lực, trách nhiệm lên cơ quan quản lý nhưng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 14 dự án luật; 4 nghị quyết của Quốc hội, 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 99 nghị định, 109 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 1.104 thông tư, thông tư liên tịch.

Từ năm 2016 đến ngày 2/10/2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án luật; 3 nghị quyết của Quốc hội, 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 111 nghị định, 28 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 551 thông tư.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thể chế, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.