Những con số nổi bật trong công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018

PV. (Tổng hợp)

Năm 2018, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại những con số nổi bật trong công tác tài chính – NSNN năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1.422,7 nghìn tỷ đồng là tổng số thu NSNN ước đạt tính đến hết 31/12/2018. Kết quả thu này đã vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP).

Trên 2,5 nghìn tỷ đồng là số tiền dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai trong năm 2018. Trong năm qua, Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Dưới 3,6% GDP là tỷ lệ bội chi NSNN ước đạt trong năm 2018 so với dự toán 3,7%GDP. Ngoài ra, ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61%GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7%GDP, đều trong phạm vi Quốc hội cho phép.

117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đã được cắt giảm và đơn giản hóa, đạt 61,6%. Trong năm qua, Bộ Tài chính cũng đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%).

98,66 nghìn là số cuộc thanh tra, kiểm tra mà ngành Tài chính đã thực hiện trong năm 2018. Qua đó, thanh tra tài chính cũng đã kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng, gồm: Xử lý về tài chính trên 23,14 nghìn tỷ đồng, riêng kiến nghị thu vào NSNN là 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu NSNN 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% tổng số kiến nghị; Xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; Giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

173 là số thủ tục hành chính trong tổng số 183 thủ tục hành chính được cơ quan Hải quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3. Ngoài ra, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II/2015 (mục tiêu giảm 50%)...