Cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội

PV.

Ngày 19/05/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy đinh, dự toán chi ngân sách của TP. Hà Nội được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương.

Theo đó, giúp cho việc vay nợ phù hợp với khả năng trả nợ của từng địa phương, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định mức dư nợ vay của Hà Nội không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Quy định này đã gắn mức huy động với nguồn thu ngân sách, khả năng trả nợ nhằm giúp TP. Hà Nội có thể huy động thêm nguồn lực đầu tư vào những dự án, công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật quan trọng. Các khoản vay được tính trong bội chi ngân sách của Thành phố và do Quốc hội quyết định hằng năm, nên vẫn kiểm soát được khả năng trả nợ của ngân sách Thành phố.

Nghị định không quy định ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố tương ứng toàn bộ tổng số tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán đã được Chính phủ giao, mà quy định Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách Trung ương, nhưng không vượt quá số tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và không cao hơn số tăng thu trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước. Việc quy định này nhằm đảm bảo ngân sách Trung ương có nguồn để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố.

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của HĐND, UBND Thành phố về mức, nguyên tắc huy động các nguồn tài chính như vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); trái phiếu chính quyền địa phương; vốn huy động hợp pháp khác cho đầu tư phát triển.

Về quy định huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, Nghị định số 63/2017/NĐ-CP bổ sung thêm quy định ngoài ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ ODA cho Thành phố, thì sẽ ưu tiên hỗ trợ vốn ưu đãi khác kém ưu đãi hơn vốn ODA.

Với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố, ngoài quy định Chính phủ vay nước ngoài về cho Thành phố vay lại hoặc cấp phát một phần theo quy định, Nghị định 63 đã bổ sung thêm quy định cho Thành phố áp dụng hình thức đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công-tư.                    

Nghị định 63 cũng quy định về trường hợp công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do TP. Hà Nội quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách Trung ương, thì UBND Thành phố báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố để triển khai thực hiện theo từng dự án.