Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Tuấn Thủy

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN liên quan đến các hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó có bổ sung thêm 4 nhu cầu về vốn không được cho vay.

TCTD không được cấp vốn đối với các trường hợp vay để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua vàng...
TCTD không được cấp vốn đối với các trường hợp vay để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua vàng...

Đối với các nhu cầu về vốn không được cho vay tại các TCTD, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN bổ sung 4 trường hợp mới, có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Những cá nhân, tổ chức không được vay vốn TCTD để thanh toán tiền mua, góp vốn, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; mua, góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Các TCTD không cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay.

TCTD cũng không được cấp vốn cho những khoản vay để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng được đủ các điều kiện sau: Khách hàng đã ứng vốn để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án kinh doanh phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm quyết định cho vay; Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của TCTD theo phương án sử dụng vốn đã gửi TCTD để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án kinh doanh đó.

Trường hợp vay vốn để gửi tiền cũng hoàn toàn bị cấm.

Ngoài ra, các nhu cầu về vốn không được cho vay đã áp dụng trước đây tại Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN vẫn tiếp tục thực hiện là:

- Vay để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

- Vay để thanh toán chi phí, đáp ứng nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

- Vay để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

- Vay để mua vàng miếng.

- Vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính TCTD cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Vay để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại TCTD khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.