Ở một Chi bộ trẻ nhất Đảng bộ ngành Tài chính

Trang Thu

(Tài chính) Được thành lập ngày 29/11/2012, với nhân sự ban đầu chỉ có 04 cán bộ đảng viên, Chi bộ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam là chi bộ trẻ tuổi nhất Đảng bộ ngành Tài chính. Năm 2013 đánh dấu nỗ lực của Chi bộ trong phối hợp chỉ đạo đơn vị đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới, Chi bộ Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, lựa chọn đối tác và triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm 2014. Nguồn: internet
Trong thời gian tới, Chi bộ Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, lựa chọn đối tác và triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm 2014. Nguồn: internet
Nhìn lại năm 2013, theo đồng chí Lê Văn Hoan, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, do mới thành lập nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của đơn vị là kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cả về nhân sự và các quy trình, quy chế quản lý nội bộ; Xây dựng quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; Tham gia xây dựng chế độ chính sách đối với hoạt động xổ số điện toán; Xây dựng dự án, phương án lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, từ nhân sự ban đầu mới thành lập chỉ có 4 cán bộ, đến nay tổ chức bộ máy của Công ty cơ bản được hoàn thiện theo đề án được Bộ phê duyệt trong giai đoạn chuẩn bị kinh doanh gồm: Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và 6 phòng chức năng, với tổng số 35 cán bộ, công nhân viên. Về bổ sung nhân sự cho Chi bộ, đến nay Chi bộ có 18 đảng viên (17 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị). Ngày 16/10/2013, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ định bổ sung Ban chấp hành giúp kiện toàn tổ chức cấp ủy đảng với 5 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 03 chi ủy viên).

Năm 2013, Công ty đã ban hành được 45 quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, nhờ đó đã phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận, đảm bảo cho hoạt động của Công ty được thống nhất và đúng quy định của pháp luật. Công ty đã triển khai xây dựng và thực hiện kịp thời các chính sách liên quan tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm... đảm bảo đầy đủ các quyền lợi và lợi ích pháp của người lao động. Chi bộ đã phối hợp lãnh đạo Công ty chủ động khảo sát, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến với các vụ chức năng của Bộ trong quá trình xây dựng chính sách chế độ hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, quy chế quản lý tài chính và chế độ kế toán áp dụng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn, số điện toán và Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các Công ty xổ số. Chi ủy cũng đã phối hợp chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch tài chính theo hướng đầu tư mua sắm ở mức cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty; Triển khai thực hành tiết kiệm chi phí quản lý tối thiểu 5% so với kế hoạch năm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức các khoản chi theo quy định của pháp luật...

Về công tác chuẩn bị kinh doanh, lãnh đạo Công ty đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về xây dựng và trình Bộ phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Dưới sự phối hợp chỉ đạo của Chi bộ, Công ty đã phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận các hồ sơ đề xuất của đối tác nước ngoài quan tâm theo đúng danh sách Bộ phê duyệt và chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức xét hồ sơ đề xuất ngay sau khi Bộ phê duyệt tiêu chí đánh giá. Công ty cũng đã hoàn thành khảo sát tại 12 thị trường trọng điểm và xây dựng phương án triển khai hoạt động kinh doanh tại các thị trường này trong năm 2014-2015; Nghiên cứu xây dựng và ban hành phương án kinh doanh tạm thời để định hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty…

Năm 2014, Chi bộ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng cho ít nhất 02 quần chúng ưu tú.

Dù bộn bề với công việc để chuẩn bị đi vào hoạt động, Chi ủy đã luôn chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng như: Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Chi bộ đã xây dựng chủ đề “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, xác định trọng tâm, trọng điểm là tu dưỡng đạo đức của người cán bộ công chức.

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức phát động sưu tầm, học tập và tổ chức được 04 cuộc hội thảo với tiêu đề “Từ lời dạy đến thực tiễn”, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng về ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng, sinh hoạt hoạt đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cũng được quan tâm thực hiện. Việc chỉ đạo các đoàn thể kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức và xây dựng kế hoạch hành động cũng được chú trọng, cụ thể: Tổ chức thắng lợi Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Xây dựng đề án trình và được Công đoàn Bộ chấp thuận nâng cấp từ Công đoàn bộ phận lên Công đoàn cơ sở; Xây dựng Tủ sách “Tuổi trẻ Vietlott làm theo lời Bác” tạo văn hóa đọc sách cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty...

Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, lựa chọn đối tác và triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty nhằm tạo tiền đề đột phá trong hoạt động kinh doanh vào năm 2015. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảm bảo 100% đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện có hiệu quả cuộc vận động bằng việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và lối sống hằng ngày. Triển khai quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng; Xây dựng đề án trình Đảng ủy Bộ phê duyệt nâng cấp Chi bộ lên Đảng bộ cơ sở và kiện toàn tổ chức các chi bộ trực thuộc…

Đồng chí Lê Văn Hoan khẳng định, với những kết quả bước đầu năm qua như: Ổn định được cơ cấu tổ chức bộ máy và trụ sở làm việc; Đội ngũ cán bộ đảng viên có lý tưởng chính trị, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm chủ động triển khai được khối lượng lớn công việc chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh... sẽ là nền tảng vững chắc cho Công ty triển khai tốt nhiệm vụ năm 2014 và những năm sắp tới.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1 - 2014