Phân bổ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?

Ngọc Ánh

Tại Công văn số 9281/CTHN-TTHT ngày 21/3/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn Văn phòng đại diện Binnies UK Limited tại Hà Nội về phân bổ thuế thu nhập cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Theo đó, phân bổ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác; Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán.

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp Văn phòng đại diện Binnies UK Limited tại Hà Nội không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác, không trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác thì không thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.