Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng có tên khai báo tấm LCD

Theo tapchithue.com.vn

Liên quan đến việc thực hiện áp dụng mã số và thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng có tên khai báo “tấm panel ti vi”, “tấm LCD dùng sản xuất màn hình Led”, “tấm LCD để sản xuất ti vi”, “tấm tinh thể lỏng” và các loại tương tự theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:
1. Thực hiện phân loại, áp dụng mã số đối với mặt hàng trên theo hướng dẫn tại công văn số3190/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp dùng cho máy thu truyền hình thì thuộc mã số 8529.90.91, dùng cho màn hình dẹt thì thuộc mã số 8529.90.94.
2. Tổ chức rà soát, kiểm tra việc phân loại mã số theo đúng quy định và hướng dẫn tại công văn số3190/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017 đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng có tên khai báo là: “tấm panel ti vi”, “tấm LCD dùng sản xuất màn hình Led”, “tấm LCD để sản xuất ti vi”, “tấm tinh thể lỏng” và loại tương tự: Trường hợp doanh nghiệp (DN) đã khai báo đúng tên hàng, phù hợp với bộ chứng từ kèm theo (hợp đồng, vận đơn,...), hàng hóa nhập khẩu được sử dụng cho lắp ráp máy thu truyền hình nhưng đã khai báo và áp dụng sai mã số (8529.90.94) thì không xem xét xử lý lại đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày 15/5/2017 (ngày công văn số 3190/TCHQ-TXNK có hiệu lực, thay thế công văn số 4936/TCHQ-TXNK ngày 07/10/2011).
Trường hợp DN có dấu hiệu, hành vi khai sai tên hàng, không phù hợp với bộ chứng từ, sai mã số theo quy định và hướng dẫn trên thì xem xét để ấn định thuế và xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) (Công văn 7031/TCHQ-TXNKngày 30/10 của Tổng cục Hải quan).