Phân loại, xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, không để tồn đọng trên hệ thống

Linh Trang (T/h)

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, phân loại, xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, không để tồn đọng trên hệ thống.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đã được quy định cụ thể tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Đồng thời, cách khai các chỉ tiêu thông tin được hướng dẫn cụ thể tại mẫu số 01, 02 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trên cơ sở các quy định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc theo dõi, xử lý dứt điểm tình trạng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ treo trên hệ thống, không để xảy ra tình trạng tồn đọng tờ khai xuất nhập tại chỗ kéo dài gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể các đơn vị trong việc phối hợp xử lý và trách nhiệm của chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ và chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.