Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội

PV.

Sáng ngày 15/6/2018, 100% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết là phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quốc hội nhất trí phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nguồn: internet
Quốc hội nhất trí phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nguồn: internet
Theo đó, Quốc hội thống nhất phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995.
Tiền lãi đối với khoản nhận nợ 22.090 tỷ đồng trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ được tính từ ngày 01/01/2016 và theo lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát hành trong tháng 12/2015.
Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nêu rõ, tiền lãi trên được thanh toán hằng năm hoặc cộng dồn đến cuối kỳ và phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trước đó, chiều ngày 26/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán năm 2018, trong đó Chính phủ đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khoản nợ 22.090 tỷ đồng nhằm minh bạch khoản nợ, góp phần bảo đảm an toàn Quỹ Bảo hiểm xã hội, ngân sách sẽ tính và trả lãi phát sinh đối với khoản nợ này từ ngày 1/1/2016.