Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính:

Phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Hải An

(Tài chính) Để khẳng định vị thế của một cơ quan nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Viện CL&CSTC) đã chỉ đạo, phối hợp với Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã phục vụ tốt cho công tác hoạch định chiến lược của Ngành và góp phần xây dựng cơ chế chính sách...

Viện CL&CSTC đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo với các chủ đề thiết thực,
phong phú, đa dạng
Viện CL&CSTC đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo với các chủ đề thiết thực, phong phú, đa dạng

Những năm gần đây, Công tác Đảng luôn được Chi bộ Viện CL&CSTC gắn với công tác chuyên môn, tiếp tục lấy mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi bộ Viện CL&CSTC đã chỉ đạo chính quyền Viện thực hiện tốt một số công tác chuyên môn như:

Hoàn thiện việc soạn thảo Chiến lược Tài chính giai đoạn 2011 - 2020 và phối hợp với các đơn vị xây dựng các chương trình hành động thực hiện Chiến lược.

Việc hoạch định và thực thi thành công Chiến lược Tài chính đến năm 2020 là một trong những nhân tố mang tính quyết định để đạt được những mục tiêu mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hướng tới. Chiến lược Tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012. Để triển khai thực hiện Chiến lược, Chi bộ Viện CL&CSTC đã quán triệt đến lãnh đạo Viện, đến từng đảng viên về việc phối hợp với các đơn vị để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-BTC về việc phê duyệt triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính.

Chi bộ Viện CL&CSTC đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Viện phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với vận động xây dựng tác phong người cán bộ, công chức, viên chức.

Phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô hàng tháng để báo cáo Bộ, góp phần tích cực vào quá trình hoạch định chính sách.

Công tác chỉ đạo của Chi ủy Viện CL&CSTC tới toàn thể đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Bộ Tài chính giao ngày càng sát sao hơn. Viện đã có rất nhiều báo cáo kinh tế - vĩ mô và báo cáo chuyên sâu cho Lãnh đạo Bộ, cho các thành viên Hội đồng khoa học Ngành xung quanh các vấn đề như: đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp (DN); đánh giá cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng DNNVV; kinh nghiệm về thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên; kinh nghiệm về quản lý ngân sách nhà nước; chính sách tài chính về nhà ở cho người có thu nhập thấp… Các kết quả phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính DN của các nghiên cứu viên, các đảng viên của Viện đã nhận được những phản hồi tích cực, đã và đang góp phần đáng kể vào quá trình hoạch định chiến lược và xây dựng cơ chế chính sách của ngành Tài chính.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức Hội thảo bám sát nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Chi bộ và tập thể lãnh đạo Viện CL&CSTC luôn đẩy mạnh sự phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Chính sách thuế, Cục Quản lý Công sản, Trường Đại học Market­ing… trong việc tổ chức các Hội thảo xung quanh các vấn đề thời sự của nền kinh tế như: “Chính sách tài chính hỗ trợ DNNVV”; “Đa dạng hóa nguồn lực cải cách tiền lương cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2020”; “Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020”, “Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô”, “Quy định về tài chính - ngân sách trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”… Ghi nhận ý kiến các chuyên gia cho thấy các hội thảo có nội dung khá phong phú, đa dạng, các chủ đề rất thiết thực, cách tổ chức chuyên nghiệp.

Ưu tiên các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của Chính phủ, của Bộ Tài chính, công tác nghiên cứu khoa học và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm ngày càng được chú trọng.

Chi bộ Viện chủ trương phát huy trí tuệ của Hội đồng khoa học Ngành, Hội đồng khoa học Viện để tham mưu giúp Bộ xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đây là cơ sở để giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các chủ nhiệm đề tài, các đơn vị trong Bộ về các vấn đề như: thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; Dự báo thu; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DNNN; phát triển thị trường chứng khoán phái sinh; chống chuyển giá; Luật Phí, Lệ phí; Luật Thuế xuất nhập khẩu…

Những kết quả trên phần nào có được là nhờ các đảng viên luôn gương mẫu và tiên phong trong công việc của Viện. Toàn thể cán bộ, công chức, các nghiên cứu viên của Viện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến vai trò của Chi bộ đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Viện phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Các phong trào này đã khích lệ từng cán bộ, đảng viên có nhiều sáng kiến, ý tưởng, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp trong công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của bản thân và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Viện CL&CSTC, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên Viện CL&CSTC sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy tiềm năng và trí tuệ, tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, xứng đáng với 8 chữ vàng: “Chiến lược sáng suốt - Tài chính vững bền”.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 3