Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Việt Hoàng

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền ban hành ngày 02/03/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ đề ra mục tiêu phát triển bền vững KT-XH vùng biên giới gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe của nhân dân. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên thông, tổng thể, mang tính hiện đại tại các khu vực biên giới, nhất là hệ thống giao thông kết nối với các nước có chung đường biên giới đất liền qua cửa khẩu….

Nghị quyết số 23/NQ-CP đã nêu rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH khu vực biên giới đất liền. Đó là: Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế khu vực biên giới; huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế khu vực biên giới; phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới; phát triển sản xuất khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh có biên giới hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tạo điều kiện thông quan hàng hóa, phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan tại cửa khẩu biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên...

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 12.