Phát triển VAMC trở thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu

PV.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược này đặt mục tiêu phát triển VAMC trở thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD); thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ và có đủ năng lực, nguồn lực thực hiện mua, bán, xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản.

Theo quyết định của NHNN, giai đoạn 2019-2020, VAMC dự kiến tổng nợ xấu mua lũy kế hết năm 2020 đạt tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, số mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt tối thiểu 12.000-13.000 tỷ đồng theo giá mua nợ.

Năm 2019, VAMC mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%. Đến hết năm 2020, VAMC phải hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua.

Về việc tăng vốn cho VAMC, NHNN cho biết sẽ trình các cấp có thẩm quyền bổ sung vốn điều lệ cho VAMC lên 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 để nâng cao năng lực tài chính và khả năng mua bán nợ. Bên cạnh đó, NHNN cũng đề xuất cho VAMC được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, VAMC phải thực hiện trích vào chi phí hàng năm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tổng mức trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa bằng vốn điều lệ VAMC được cấp) trên nguyên tắc đảm bảo cân bằng thu-chi và đúng quy định pháp luật.

Trong giai đoạn 2020- 2025, VAMC phấn đấu hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ. Song song, tiến hành xây dựng trung tâm dữ liệu về khoản nợ/tài sản tại VAMC, hướng tới việc đề xuất được thực hiện triển khai kết nối thông tin với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia và các TCTD nếu đủ điều kiện nhằm tạo nguồn dữ liệu để khai thác, lựa chọn xử lý các khoản nợ/tài sản. Cũng trong giai đoạn này, cơ quan quản lý tiền tệ yêu cầu VAMC hoàn thành chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường được phê duyệt, kế hoạch hàng năm hoàn thành vượt chỉ tiêu 5-10%.

Sang giai đoạn 2026-2030, NHNN đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của VAMC, hướng tới việc mua, bán nợ và tài sản của mọi thành phần trong nền kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và khai thác tài sản, tư vấn môi giới mua bán tài sản, định giá tài sản...

VAMC cũng được phép hoạt động đầu tư tài chính, hướng tới xây dựng VAMC thành một định chế có vai trò trung gian thực hiện các dịch vụ như tư vấn tài chính, đối tác xây dựng chiến lược cho các nhà đầu tư trên cơ sở hiểu biết về mục tiêu, các ngành kinh tế, ngành công nghiệp. Đồng thời, được đề xuất thực hiện hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và mua bán, sáp nhập.

Trong giai đoạn 2020-2025, VAMC phấn đấu hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ. Song song, tiến hành xây dựng trung tâm dữ liệu về khoản nợ/tài sản tại VAMC, hướng tới việc đề xuất được thực hiện triển khai kết nối thông tin với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc dia và các TCTD nếu đủ điều kiện nhằm tạo nguồn dữ liệu để khai thác, lựa chọn xử lý các khoản nợ/tài sản.