Quyết định số 644/QĐ-TTg:

Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn"


(Tài chính) Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 644/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn".

Mục tiêu của Đề án nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn Việt Nam tham gia và phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 644-QD-TTg.doc