Yếu tố tác động đến việc sử dụng phần mềm kế toán online của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố tác động đến việc sử dụng phần mềm kế toán online của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến việc chấp nhận sử dụng phần mềm kế toán online của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề xuất 6 yếu tố: (1) Tính dễ sử dụng; (2) Tính linh hoạt; (3) Sự rủi ro; (4) Sự tin cậy; (5) Chi phí phần mềm kế toán online; (6) Giá trị thương hiệu doanh ngiệp phần mềm kế toán online, ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng phần mềm kế toán online của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, có 05 yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng phần mềm kế toán online. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra các khuyến nghị phù hợp để doanh nghiệp khai thác, sử dụng và cung cấp phần mềm kế toán online hiệu quả hơn.
Cơ hội và rào cản trong hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ hội và rào cản trong hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đổi mới sáng tạo là quá trình doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc hệ thống quản lý mới để đáp ứng với sự thay đổi của điều kiện thị trường, công nghệ hoặc mô hình cạnh tranh. Năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa được cải thiện nhờ đổi mới sáng tạo, cho phép cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường. Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam có nhiều cơ hội, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện đổi mới sáng tạo. Bài viết tập trung phân tích các cơ hội và rào cản của hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp để thúc đẩy quá trình này.
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là trụ cột quan trọng đối với sự phát triển của TP. Hà Nội. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng, cơ cấu chuyển dịch hợp lý, hoạt động hiệu quả sẽ quyết định quy mô, sức cạnh tranh của Thành phố. Bài viết này nghiên cứu thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2023, qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Thủ đô.
Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh mới

Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh mới

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực có vai trò quyết định đối với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tương đối thấp. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như yêu cầu phát triển dài hạn đòi hỏi cần nâng cao cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, thời gian qua, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài viết đánh giá thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho khu vực doanh nghiệp này trong thời gian tới.
Bàn về thể chế huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Bàn về thể chế huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng thể chế huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được Nhà nước quan tâm và từng bước hoàn thiện. Thông qua các quy định pháp luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ và tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn lực, trong đó nguồn vốn có vai trò quan trọng, tuy nhiên, rào cản về thể chế từ phía Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn. Bài viết này làm rõ thể chế cho huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số giải pháp hoàn thiện.
Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhân tố vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tuy nhiên sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này thường xuyên gặp khó khăn, vướng mắc trong huy động vốn do những rào cản thể chế. Bài viết này tập trung làm rõ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung Quốc, Malaysia, từ đó, rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa qua công cụ kế toán quản trị

Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa qua công cụ kế toán quản trị

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại nhiều hạn chế, một trong số đó là thiếu kỹ năng kế toán quản trị để đưa ra quyết định. Đây là trở ngại lớn cho việc phát triển của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp khó có khả năng tiếp cận tín dụng. Bài viết này phân tích vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó, đề xuất một số giải pháp vận dụng kế toán quản trị hiệu quả nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này đo lường các nhân tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng mô hình định lượng nhân tố khám phá (EFA) để thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố: Công tác quản lý thuế của cơ quan thuế; Quy định của Nhà nước về chính sách thuế; Quy trình, quy chuẩn của doanh nghiệp; Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp làm việc liên quan đến thuế có tác động ngược chiều và chỉ có nhân tố ngân sách hoạt động của doanh nghiệp có tác động cùng chiều đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hồ Chí Minh.
Kiểm soát nội bộ hiệu quả, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kiểm soát nội bộ hiệu quả, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận tài chính. Một trong những nguyên nhân là doanh nghiệp chưa xây dựng được một hệ thống báo cáo đầy đủ, số liệu tài chính thiếu minh bạch, chính xác, báo cáo tài chính không được kiểm toán… Bài viết này đề cập đến việc nâng cao kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa ra một số gợi ý để nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Đề xuất hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Dự thảo đề xuất hướng dẫn việc hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động làm việc tại các DNNVV.