Quyết định 237/QĐ-BTC:

Phê duyệt Đề án Tổ chức lại cơ quan báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính


Ngày 3/2/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 237/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổ chức lại cơ quan báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2025.

Theo Đề án, việc quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, tạp chí của Bộ Tài chính phải đảm bảo bộ máy tinh gọn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, chuyên ngành, đơn vị, nhằm tập trung nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tính chuyên nghiệp của báo chí, xuất bản và phát huy được đầy đủ thế mạnh của ngành để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về công tác thông tin tuyên truyền của Bộ.

Đa dạng hóa các ấn phẩm phát hành của từng cơ quan báo chí, tạp chí nghiên cứu khoa học, đảm bảo bao quát hết các lĩnh vực hoạt động của ngành đi đôi với việc tăng đầu tư nguồn lực tài chính, đổi mới, hiện đại hoá công nghệ làm báo, tạp chí, mở rộng quy mô hoạt động. Từng bước phấn đấu tự chủ về tài chính đối với cơ quan báo chí, tạp chí.

Đảm bảo ổn định việc làm và phát huy thế mạnh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc quy hoạch sắp xếp hệ thống báo chí của Bộ Tài chính phải phù hợp với Luật Báo chí và các quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý đối với các cơ quan báo chí; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, phát triển hệ thống báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông đa phương tiện theo chủ trương của Trung ương Đảng (Nghị quyết Trung ương 10 Khoá XI) và chỉ đạo của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 237/QĐ-BTC.