Thông tư 299/2016/TT-BTC:

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Thông tư quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá và các mức thu phí cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, giấy phép sản xuất thuốc lá còn lại vẫn được giữ nguyên như:

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế từ 3 triệu lít/năm trở lên: 4.500.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ;

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế dưới 3 triệu lít/năm: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ;

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ;

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá: 4.500.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

Tổ chức thu phí gồm có Bộ Công Thương; sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thông tư quy định tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Đối với tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động thì được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động và nộp 10% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 299/2016/TT-BTC.