Quyết định 1001/QĐ-TTg:

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020


Ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg phê duyệt “Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty) đến năm 2020”.

Mục tiêu của phương án là tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Phương án phân loại, sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty đến năm 2020 như sau:
a) Doanh nghiệp Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa và bán vốn (Phụ lục I kèm theo).

b) Doanh nghiệp Tổng công ty tiếp tục đầu tư, nắm giữ (Phụ lục II kèm theo).

c) Doanh nghiệp Tổng công ty bán vốn nhà nước trong giai đoạn 2017-2020 (Phụ lục III kèm theo).

d) Doanh nghiệp Tổng công ty xử lý theo phương thức đặc thù khác (Phụ lục IV kèm theo).

đ) Doanh nghiệp Tổng công ty chủ động bán vốn trong giai đoạn 2017-2020 (Phụ lục V kèm theo).

Các doanh nghiệp tiếp nhận về Tổng công ty từ năm 2017, Tổng công ty thực hiện phân loại dựa trên tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và thực hiện triển khai tái cơ cấu.

Các doanh nghiệp trong danh mục bán vốn nhà nước của Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 (Phụ lục 3) và các doanh nghiệp nêu tại điểm 2 phần II điều này, giao Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện bán vốn nhà nước đạt hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1001/QĐ-TTg.