Quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Cán cân thanh toán phải phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Nguồn: internet
Cán cân thanh toán phải phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Nguồn: internet

Đối tượng áp dụng tại Nghị định này gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; các cá nhân và tổ chức khác cung cấp thông tin phục vụ việc lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Theo Nghị định, nguyên tắc lập cán cân thanh toán phải phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán là đồng đôla Mỹ (USD).

Tỷ giá quy đổi đồng Việt Nam (VND) sang USD là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Quy đổi các ngoại tệ không phải USD sang USD được thực hiện như sau: Quy đổi ngoại tệ sang VND theo tỷ giá tính chéo của VND so với loại ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước công bố để tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu áp dụng trong kỳ báo cáo; sau khi quy đổi sang VND, việc quy đổi sang USD được thực hiện theo tỷ giá quy định nêu trên.

Lập cán cân thanh toán định kỳ quý, năm

Cán cân thanh toán được lập và phân tích theo định kỳ quý, năm. Cán cân thanh toán quý được lập và phân tích trong thời gian 45 ngày kể từ khi kết thúc quý báo cáo; cán cân thanh toán năm được lập và phân tích trong thời gian 60 ngày kể từ khi kết thúc năm báo cáo.

Định kỳ vào tháng 9 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ nêu trên để lập dự báo các hạng mục chính của cán cân thanh toán năm tiếp theo, bao gồm dự báo của cả năm và dự báo của các quý trong năm, phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Định kỳ hàng quý, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ nêu trên xem xét, điều chỉnh dự báo cán cân thanh toán phù hợp với xu hướng diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Thông tin, số liệu lập, phân tích cán cân thanh toán quý và số liệu điều chỉnh của các kỳ báo cáo trước (nếu có) được cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.

Thông tin, số liệu lập, phân tích cán cân thanh toán năm và số liệu điều chỉnh của các kỳ báo cáo trước (nếu có) được cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 31/1 năm tiếp theo ngay sau năm báo cáo.

Thông tin, số liệu phục vụ việc dự báo cán cân thanh toán năm được cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 10/9 của năm trước liền kề.