Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng:

Quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

PV.

Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia. Qua đó, góp phần quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) an toàn, hiệu quả.

Tính đến ngày 15/9/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 17.832 tỷ đồng, bằng 90,82% dự toán, tăng 23,4% so cùng kỳ năm 2021.
Tính đến ngày 15/9/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 17.832 tỷ đồng, bằng 90,82% dự toán, tăng 23,4% so cùng kỳ năm 2021.

KBNN Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 15/9/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 17.832 tỷ đồng, bằng 90,82% dự toán, tăng 23,4% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 13.651 tỷ đồng, bằng 90,35% dự toán, tăng 25,65% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 4.165 tỷ đồng, bằng 92,56% dự toán, tăng 16,84 % so với cùng kỳ.

Song song với nhiệm vụ trên, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, tính đến ngày 15/9/2022, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.303 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên đạt 11.506 tỷ đồng; bằng 69,43% dự toán. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15/9/2022, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN Đà Nẵng thuộc kế hoạch năm 2022 đạt 2.951 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; thực hiện đối chiếu số liệu theo đúng quy định. Công tác lập báo cáo tài chính nhà nước cũng được chú trọng xác định là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN, Lãnh đạo KBNN Đà Nẵng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đảm bảo thời gian theo quy định và nâng cao chất lượng báo cáo.

KBNN Đà Nẵng cũng đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN Đà Nẵng với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tỷ lệ chứng từ giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Với quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm được giao, trong những tháng cuối năm 2022, KBNN Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn, nhất là các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, làm tốt vai trò là cầu nối trong việc phối hợp công tác điều hành ngân sách trên địa bàn và cầu nối phối hợp giữa KBNN Trung ương với các cơ quan địa phương; qua đó nâng cao vị thế của hệ thống KBNN đối với cấp ủy chính quyền địa phương.

Để thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN Đà Nẵng quán triệt đến từng công chức trong đơn vị về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ cụ thể của Chiến lược, qua đó xác định vị trí vai trò của mỗi cá nhân trong nhiệm vụ chung của toàn hệ thống, tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh nâng cao công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo số lượng, tăng cường chất lượng công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra để bắt kịp định hướng đổi mới kiểm soát chi NSNN từ ”Tiền kiểm” sang ”Hậu kiểm”.

Đơn vị cũng tiếp tục bám sát chỉ đạo của KBNN Trung ương để triển khai hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN, từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.