Thông tư số 100/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững


Ngày 01/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư bãi bỏ Điểm đ, Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2018.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 100/2018/TT-BTC.