Thông tư số 70/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu


Ngày 8/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Thông tư quy định quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính không có quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2018.
Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015 hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 70/2018/TT-BTC.