Thông tư 192/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển


Ngày 8/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 192/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

Theo Thông tư, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) khi được Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải, Cảng vụ hàng hải thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển; thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển phải nộp phí theo Biểu mức phí quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

a) Cục Hàng hải Việt Nam thu phí thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển.

b) Các Chi cục Hàng hải thu phí thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

c) Cảng vụ hàng hải thu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển.

Biểu mức phí:

Số TT

Công việc quy định thu phí

Mức phí
(đồng/lần)

1

Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển:

- Lần đầu hoặc định kỳ 5 năm

- Bổ sung

15.000.000

3.000.000

2

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển:

- Cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm

- Thẩm định, xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển hoặc bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

20.000.000

4.000.000

3

Thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển:

- Lần đầu

- Bổ sung hoặc cấp lại

1.500.000

300.000

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 192/2016/TT-BTC.