Quản l‎ý, xử l‎ý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản l ý, xử l ý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 215-2012-TT-BTC.doc