Quyết định số 2239/QĐ-BTC:

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính


Ngày 27/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2239/QĐ-BTC kèm theo Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Quy chế gồm 6 chương, 27 điều, kèm theo 4 phụ lục, quy định việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ Tài chính theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Bộ Tài chính bao gồm thông tin do Bộ Tài chính, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tạo ra theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin; đối với việc cung cấp thông tin do các đơn vị, tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ tạo ra, thông tin được cung cấp theo quy định của pháp luật khác thì được cung cấp theo quy định pháp luật có liên quan trong từng lĩnh vực.

Đối tượng áp dụng của Quy chế này là các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2239/QĐ-BTC.