Quyết định số 169/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan


Ngày 25/01/2018, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 169/QĐ-TCHQ về Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Theo Quyết định, Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan do Tổng cục trưởng làm Trưởng ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Phó Tổng cục trưởng phụ trách công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Tổng cục trưởng, Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban; giúp việc Trưởng ban và Phó Tổng cục trưởng phụ trách công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan là Phó Trưởng ban thường trực điều hành toàn diện công tác của Ban và một số Phó Trưởng ban khác. Các Phó Trưởng ban làm việc theo chế độ chuyên trách.
Các cán bộ, công chức thuộc các Tổ Nghiệp vụ thuộc Ban làm việc theo chế độ chuyên trách và được bố trí vào các Tổ Nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Tổ trưởng.

Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan hoạt động theo nguyên tắc:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan và quy định tại Quy chế này.

- Đảm bảo dân chủ, tập trung thống nhất trong công tác quản lý của Ban; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong quá trình thực hiện.

- Mọi công việc của Ban đều được phân công cụ thể. Mỗi việc do một người trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm chính. Lãnh đạo trực tiếp phụ trách người được giao việc đó chịu trách nhiệm với cấp trên về kết quả công việc được phân công.

- Mối quan hệ giữa lãnh đạo Ban với các Tổ Nghiệp vụ, các chuyên viên là quan hệ chỉ đạo, điều hành. Mối quan hệ giữa các Tổ Nghiệp vụ, các chuyên viên thuộc Ban là quan hệ phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2716/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2010 và Quyết định số 3191/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 169/QĐ-TCHQ.