Quy chế hoạt động của Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

PV.

Ngày 13/02/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 54/QĐ-TCT66 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổ công tác có nhiệm vụ, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các nguồn lực về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản để Ủy ban đi vào hoạt động. Nguồn: Internet
Tổ công tác có nhiệm vụ, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các nguồn lực về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản để Ủy ban đi vào hoạt động. Nguồn: Internet

Theo Quyết định, Tổ công tác hoạt động thông qua họp định kỳ, họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát khi cần thiết. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định phương thức hoạt động của Tổ công tác. Tổ công tác có thể mời đại diện các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tham gia họp, làm việc.

Tổ công tác có nhiệm vụ, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các nguồn lực về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản để Ủy ban đi vào hoạt động; Chỉ đạo thực hiện việc bàn giao vốn và tài sản của doanh nghiệp về Ủy ban. Trong đó, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác; Điều hành, phân công, chỉ đạo các thành viên Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Đồng thời, Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ủy ban. Các Bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Quyết định cũng quy định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của các Tổ phó Tổ công tác và các thành viên khác.

Trong đó, Tổ phó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho Tổ phó Thường trực và nhóm giúp việc Tổ phó Thường trực. Tổ phó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Tổ phó, Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí trụ sở làm việc, ngân sách để Ủy ban đi vào hoạt động. Các thành viên khác của Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; Đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Tổ phó Thường trực Tổ công tác trong xử lý công việc, đặc biệt trong tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan việc thành lập Ủy ban.

Các thành viên khác của Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; Đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Tổ phó Thường trực Tổ công tác trong xử lý công việc, đặc biệt trong tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan việc thành lập Ủy ban...