Thông tư số 67/2020/TT-BTC:

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập


Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 67/2020/TT-BTC.