Quyết định 3899/QĐ-TCHQ:

Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng của Tổng cục Hải quan


Ngày 10/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.

Quy chế quy định việc quản lý, sử dụng đường dây nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng tổng đài của Tổng cục Hải quan 19009299 và các đường dây nóng nhánh được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

Quy chế này áp dụng đối với công chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016. Hủy các số điện thoại đường dây nóng tại Quyết định số 349/QĐ-TCHQ ngày 01/3/2016, công văn số 3490/TCHQ-TCCB ngày 24/6/2013 và các số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan được thiết lập trước khi Quyết định này có hiệu lực.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ.