Thông tư số 27/2014/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia


(Tài chính) Ngày 20/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia.

Theo quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bảo quản muối ăn dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/4/2014.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 27-2014-TT-BTC.doc