Thông tư số 10/2022/TT-BTC:

Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước


Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.