Quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm việc tổ chức các đoàn công tác nước ngoài


Các cơ quan, tổ chức, địa phương phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó có mục riêng về kinh phí đi công tác nước ngoài. Đồng thời, phải đảm bảo đúng thành phần và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ chuyển đến sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo Văn bản số 7467/VPCP-QHĐP ngày 21/8/2019. Cụ thể, cử tri tỉnh Long An đề nghị cần quy định chặt chẽ và chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc tổ chức các đoàn công tác nước ngoài, phải đảm bảo đúng thành phần và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, tại Công văn số 10824/BTC-HCSN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay việc quản lý và triển khai đoàn ra, đoàn vào đã có các văn bản của các cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý đoàn đi nước ngoài; Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Các văn bản trên đã đưa ra chỉ đạo cụ thể: Các cơ quan, tổ chức, địa phương phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó có mục riêng về kinh phí đi công tác nước ngoài. Kế hoạch đối ngoại hàng năm phải cụ thể, bảo đảm sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, địa phương. Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác đón, nội dung, chương trình làm việc cụ thể. Thời gian mỗi chuyến đi công tác nước ngoài cần phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Tổ chức thành phần đoàn đi gọn nhẹ theo đúng quy định…

Hàng năm, tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đều đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí công tác chi thường xuyên đối với công tác này để triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước. Theo đó, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, trong đó chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài…

Trước đó, tại Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính, cũng quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 quy định: Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài…