Bộ Tài chính quán triệt tiết kiệm trong tổ chức đoàn công tác nước ngoài

PV.

Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 23/10/2018 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 01 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 01 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung. Nguồn: internet

Thời gian qua, các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính về việc cử các đoàn công tác nước ngoài, từ khâu xây dựng nội dung chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch đến việc báo cáo kết quả chuyến công tác và đề xuất với các cấp sử dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học tập để tham khảo, vận dụng trong tổ chức thực thi nhiệm vụ công vụ được giao.

Để tăng cường hơn nữa việc quản lý, nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các đoàn đi công tác ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức, đơn vị ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác đối ngoại, chấp hành tốt công tác bảo mật trong hoạt động đối ngoại.

Hàng năm, thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại (đoàn ra, đoàn vào), kể cả các đoàn ra, đoàn vào của Dự án tài trợ, viện trợ không hoàn lại trình cấp có thầm quyền phê duyệt. Khi xây dựng kế hoạch, phải báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả đoàn ra của năm trước; Xác định nhiệm vụ của năm sau phải cụ thể, đảm bảo sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 01 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 03 năm; Không đi quá 03 nước trong cùng một chuyến công tác.

Lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả Lãnh đạo Bộ Tài chính) và công chức, viên chức của đơn vị, không đi công tác nước ngoài quá 02 lần một năm và không cử 02 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn, trừ trường hợp tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác.

Không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác nước ngoài.

Đặc biệt, thủ trưởng đơn vị không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch; Kinh phí do các tổ chức, đơn vị có vướng mắc, tồn tại đang đề nghị Bộ Tài chính giải quyết; Cán bộ đang trong thời gian làm hợp đồng có xác định thời hạn hoặc đang thực hiện chế độ công chức tập sự; Công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển có thời gian công tác tại đơn vị dưới 01 năm, công chức đã có thông báo hưu đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp được cử làm nhiệm vụ phiên dịch, làm công tác hậu cần cho đoàn công tác.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về nước, Trưởng đoàn hoặc đơn vị chủ trì đi công tác nước ngoài phải tổng họp báo cáo Bộ kết quả công tác. Các đơn vị có trách nhiệm lưu trữ báo cáo của các đoàn đi công tác nước ngoài theo quy định để thuận tiện cho việc sử dụng, nghiên cứu, tham khảo phục vụ công việc…