Thông tư 40/2017/TT-BTC:

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị


Ngày 28/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Theo Thông tư, mức chi công tác phí cụ thể như sau:
- Phụ cấp lưu trú:
+ Mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày (tăng 50.000 đồng/ngày).
+ Trường hợp được cử đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (tăng 50.000 đồng so với quy định hiện hành).
- Tăng 100.000 đồng/ngày/người  đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:
+ Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000 đồng/ngày/người.
+ Đối với các đối tượng còn lại:
Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.
Tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.
Tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 40/2017/TT-BTC.