Nghị định số 200/2013/NĐ-CP:

Quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn


(Tài chính) Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Nghị định này quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Đối tượng áp dụng áp dụng Nghị định trên bao gồm: (i) Công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; (ii) Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (sau đây viết tắt là người lao động; (iii) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 200-2013-ND-CP.doc