Quyết định 2555/QĐ-TCHQ:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu


Ngày 15/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2555/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1259/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, bao gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Dự toán - Quản lý thu ngân sách, Phòng Chính sách thuế, Phòng Trị giá hải quan, Phòng Phân loại hàng hóa - Biểu thuế.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định 2555/QĐ-TCHQ.