Quyết định 2386/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá


Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2386/QĐ-BTC năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá.

Theo Quyết định, Cục Quản lý giá là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý giá là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý giá bao gồm: Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về giá và thẩm định giá...

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền: Quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; chủ trương và các biện pháp bình ổn giá; hướng dẫn điều kiện thực hiện và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chín; Điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục mặt hàng được lập Quỹ bình ổn giá...
Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá gồm:
- Bộ máy giúp việc: Văn phòng Cục; Phòng Chính sách Tổng hợp; Phòng Quản lý thẩm định giá; Phòng Giá hàng Công nghiệp tiêu dùng; Phòng Giá hàng Nông lâm, thủy sản; Phòng Giá hàng Tư liệu sản xuất.
- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

- Cục Quản lý giá làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 789/QĐ-BTC ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2386/QĐ-BTC.