Thông tư số 135/2017/TT-BTC:

Quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia


Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 135/2017/TT-BTC về quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát).

Định mức này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo quản muối ăn dự trữ quốc gia.
- Định mức hao hụt trong quá trình nhập kho: Không có hao hụt.
- Định mức hao hụt trong quá trình xuất kho tối đa: 0,36 %/ lần.
- Định mức hao hụt trong quá trình lưu kho bảo quản như sau: 

TT

Thời gian bảo quản

Định mức hao hụt tối đa

(%)

1

Từ 01 tháng đến 06 tháng

3,5

2

Từ > 06 tháng đến 12 tháng

6,3

3

Từ > 12 tháng đến 18 tháng

7,8

4

Từ > 18 tháng đến 24 tháng

8,8

5

Từ > 24 tháng đến 30 tháng

9,7

6

Từ > 30 tháng đến 36 tháng

10,4

7

Từ > 36 tháng đến 48 tháng

11,0

8

Từ > 48 tháng đến 60 tháng

11,4

9

Từ > 60 tháng đến 72 tháng

11,6

10

Từ năm thứ 7, mỗi năm bảo quản hao hụt cộng thêm 0,1 %, nhưng tỷ lệ hao hụt tối đa cả quá trình lưu kho bảo quản không vượt quá 14 %.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/02/2018.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 135/2017/TT-BTC.