Thông tư số 166/2015/TT-BTC:

Quy định kinh phí đào tạo an toàn, an ninh thông tin


Ngày 5/11, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án "Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước" thuộc Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) đến năm 2020".

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện Dự án trên bao gồm: Ngân sách nhà nước, nguồn thu của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác...

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_166-2015-tt-btc_KIPI.doc