Quy định kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bảo Thương

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2023/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, nguồn kinh phí được quy định, bao gồm: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; Nguồn kinh phí lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật (nếu có); Kinh phí huy động từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo hình thức xã hội hóa; thực hiện theo nguyên tắc cấp nào vận động cấp đó quản lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch theo quy định hiện hành.

Tại Thông tư số 40/2023/TT-BTC các nội dung chi được quy định rất cụ thể. Nội dung chi do các bộ, cơ quan Trung ương thực hiện là chi ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chi công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các hoạt động, nội dung liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử; xây dựng tin, bài viết, phóng sự, clip, triển lãm nội dung và hình ảnh kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chi công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền, nhân rộng mô hình tiêu biểu tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Chi thăm hỏi, động viên mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các nội dung chi cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện là: Chi ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chi công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các hoạt động, nội dung liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử; xây dựng tin, bài viết, phóng sự, clip, triển lãm nội dung và hình ảnh kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Cùng với đó là các nội dung chi cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do các cơ quan, đơn vị ở cấp xã thực hiện, bao gồm: Chi công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chi phục vụ công tác khảo sát, hướng dẫn, xây dựng, tổ chức hội nghị tuyên truyền, nhân rộng mô hình tiêu biểu tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Chi công tác phí đi học tập, tham gia tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thực tế với các địa phương khác về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và chi khác phục vụ trực tiếp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông tư số 40/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định, mức chi tổ chức khảo sát, xây dựng, thực hiện mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

Chi tiền xăng xe đi vận động của cơ quan, tổ chức cấp xã: khoán 12.000 đồng/km trên cơ sở bảng số km thực tế đi vận động được chủ tịch UBND cấp xã duyệt. Chi đảm bảo công tác xây dựng, thành lập, hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: 20.000.000 đồng/1 mô hình/1 đơn vị cấp xã/1 năm.

Chi thăm hỏi, động viên những mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ thể như sau: Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở trung ương chi không quá 20.000.000 đồng/1 mô hình/1 năm và không quá 30 địa phương/1 năm; chi không quá 5.000.000 đồng/1 người/1 năm, mỗi địa phương không quá 5 người/1 năm và không quá 30 địa phương/1 năm.

Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh chi không quá 10.000.000 đồng/1 mô hình/1 đơn vị cấp xã/1 năm và không quá 30 đơn vị cấp xã/1 năm; chi không quá 3.000.000 đồng/1 người/1 năm và không quá 100 người/1 năm.

Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện chi không quá 5.000.000 đồng/1 mô hình/1 đơn vị cấp xã/1 năm và không quá 10 đơn vị cấp xã/1 năm; chi không quá 1.000.000 đồng/1 người/1 năm và không quá 50 người/1 năm...

Ngoài ra, tại Thông tư này, Bộ Tài chính quy định, hằng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào kế hoạch công tác được phê duyệt và các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị (theo phân cấp quản lý ngân sách) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc phân bổ, chấp hành dự toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước; Nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách nhà nước thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, khuyến khích các đơn vị huy động tối đa từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo hình thức xã hội hóa.