Thông tư số 84 /2018/TT-BTC

Quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công


Ngày 13/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84 /2018/TT-BTC quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công.

Thông tư kèm theo các phụ lục, quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công theo quy định tại các Điều 60 và Điều 61 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14; Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và lập báo cáo về nợ của chính quyền địa phương theo mẫu biểu quy định tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương...

Chủ dự án, ngân hàng chính sách được Chính phủ bảo lãnh vay vốn hoặc phát hành trái phiếu thực hiện báo cáo theo quy định tại Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và mẫu biểu tại phụ lục đính kèm Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 10/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 84 /2018/TT-BTC.
Và các phụ lục tại đây: Phụ lục Thông tư số 84 /2018/TT-BTC.