Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn

Hải An

Tại Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 20/9/2021, chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được làm rõ.

Cán bộ công đoàn tham gia trao quà hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Cán bộ công đoàn tham gia trao quà hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ nêu rõ, nguyên tắc thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng của công đoàn cùng cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn và hàng năm phải được dự toán, quyết toán công khai, minh bạch, đủ thủ tục, chứng từ theo quy định.

Cán bộ công đoàn tham gia ban chấp hành công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm ban chấp hành cấp cao nhất. Trong một cấp công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh có chế độ phụ cấp trách nhiệm chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.

Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ công đoàn trong Quy định này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cán bộ công đoàn khi thôi giữ chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

Công đoàn cấp cơ sở, được sử dụng tối đa 45% số đoàn phí công đoàn được để lại tại công đoàn cơ sở để chi lương (nếu có cán bộ công đoàn chuyên trách) và chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở. Mức chi do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định trên cơ sở cân đối nguồn thu; phù hợp với mức chi phụ cấp của cơ quan chuyên môn đồng cấp (nếu có); tối đa không vượt quá mức chi tại quy định này và phải được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở.

Cụ thể, về phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm: Chủ tịch công đoàn cơ sở; Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở; Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên (nếu có), trưởng ban nữ công quân chúng (nếu có), thủ quỹ công đoàn cơ sở; Tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ | tịch công đoàn bộ phận (nếu có), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên (nếu có); Tổ phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng, ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận (nếu có).

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề.

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn - Ảnh 1

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Về phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đối tượng chi gồm: Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy viên Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xác định theo số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề.

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn - Ảnh 2

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Về phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đối tượng chi gồm: Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy viên Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xác định theo số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề.

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn - Ảnh 3

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Về phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, đối tượng chi gồm: Ủy viên Ban Chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương;

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương được phân loại theo số lao động bình quân là đối tượng xác định là căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề.

Bên cạnh việc quy định phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn các cấp, Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ cũng nêu rõ chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, nơi được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn, nhưng hoạt động kiêm nhiệm; Phụ cấp kiêm nhiệm đối với người được bố trí kiêm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.