Quy định mới về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận Lãnh sự


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/01/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận Lãnh sự

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 01-2013-TT-BTC.doc