Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Trần Huyền

Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ với nhiều nội dung mới, nổi bật đã quy định cụ thể về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định cụ thể về tổ chức hoạt động

Ngày 27/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 12/02/2022 và thay thế các Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nghị định số 121/2021/NĐ-CP có nhiều quy định mới, nổi bật cần lưu ý. Theo Bộ Tài chính, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý giám sát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, Nghị định quy định cụ thể về tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, về đối tượng người chơi và quản lý đối tượng người chơi, chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được phép chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi với máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh.

Về quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị dự phòng, Nghị định quy định máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sử dụng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải là máy mới 100% và được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận. Doanh nghiệp được phép kinh doanh 02 chủng loại máy gồm: máy dành cho 01 người chơi (máy giật xèng) và máy dành cho nhiều người chơi cùng một lúc nhưng tối đa không quá 32 người chơi; tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài dành cho nhiều người chơi tối đa là 15%/tổng số máy thực tế kinh doanh.

Doanh nghiệp được quyền mua, quản lý và sử dụng thiết bị dự phòng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thiết bị dự phòng phải là thiết bị mới 100% và số lượng thiết bị dự phòng không được vượt quá 10% tổng số thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, trường hợp máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, việc sửa chữa, bảo dưỡng này chỉ được thực hiện trong Điểm kinh doanh hoặc tại các tổ chức có chức năng sửa chữa, bảo dưỡng máy; trường hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập để kiểm định lại trước khi đưa máy vào kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải được bố trí tại một khu vực riêng biệt trong cơ sở lưu trú du lịch và phải có hệ thống camera theo dõi toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh với thời gian lưu trữ hình ảnh tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày ghi hình. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải nâng cấp hệ thống camera theo dõi, giám sát điểm kinh doanh đáp ứng thời gian lưu trữ hình ảnh nêu trên.

Nâng cao điều kiện cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh

Nghị định số 121/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về điều kiện cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chỉ cấp cho doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ 05 điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh gồm: Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và sở hữu cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 5 sao; Có khu vực bố trí Điểm kinh doanh biệt lập đáp ứng điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Có người quản lý, điều hành có trình độ từ đại học trở lên; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh; Có phương án kinh doanh đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội. So với quy định trước đây tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh đã được nâng cao.

Cụ thể hóa chủ trương, định hướng về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ, Nghị định quy định cụ thể các thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao các giấy tờ, hồ sơ liên quan và lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ gồm nộp trực tiếp đến Bộ Tài chính, thông qua đường bưu điện hoặc thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính.

Để đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, Nghị định quy định trường hợp doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp sau khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh.

Phối hợp trong quản lý nhà nước

Về quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Nghị định quy định, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và giao các Bộ và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trong đó, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, gồm: ban hành và hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngoài trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh, Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bộ, ngành liên quan trong quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cụ thể, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý về đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh; về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và phòng, chống hoạt động đánh bạc trái phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn quản lý về mặt nội dung, hình ảnh các máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đảm bảo phù hợp với thuần phong, mỹ tục, thẩm mỹ của người Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiên cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi và thu hồi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và thực hiện quản lý hoạt động thu, sử dụng ngoại tệ của doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra để đảm bảo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tuân thủ đủ, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc địa bàn quản lý triển khai hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn đảm bảo được thường xuyên, liên tục.

Về kiểm tra, thanh tra trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định quy định công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất.

Đối với công tác kiểm tra định kỳ, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ 03 năm/lần để kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh và việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác kiểm tra đột xuất: Chính phủ giao UBND cấp tỉnh và cơ quan công an từ cấp huyện trở lên quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp.