Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2022

Việt Dũng

Năm 2022, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp Lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài trừ các hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. Trong khi đó, hộ kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

- Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mức nộp là 1 triệu đồng/năm.

- Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức nộp là 500 trăm nghìn đồng/năm.

- Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức nộp là 300 trăm nghìn đồng/năm.

Với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2021 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2022 và thông báo cho người nộp thuế. Riêng đối với hoạt động cho thuê tài sản doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của năm 2022 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2022.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở sản xuất kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Cụ thể, đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2022, thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2022; đối với hộ mới ra kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07/2022 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2023 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm).

Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.