Thông tư số 65/2016/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán


Ngày 26/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân thực hiện công việc liên quan đến các nghiệp vụ của thị trường giao dịch chứng khoán quy định trong Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm các công ty chứng khoán; ngân hàng thương mại; tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ niêm yết; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK....

Mời Quý độc giả xem nội dung Thông tư:thong_tu_so_65-2016-tt-btc_DPUD.doc