Thông tư số 67/2019/TT-BTC:

Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước


Ngày 23/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tư gồm 7 điều, quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 67/2019/TT-BTC.